شماره تماس مستقیم : 09125173277

قانون اهم یکی از بهترین راه ها برای محسبات مدارات الکتریکی می باشد که می تواند رابطه بین شدت جریان مقاومت و ولتاژ را برقرار سازد.این قانون به علت ساده بودن محبوبیت زیادی دارد.شما باین قانون ساده می توانید به راحتی میزان مقاومت و یا جریان هر چیپ ال ای دی را به دست بیاورید.

قانون اٌهم

قانون اهم یک رابطه ریاضی است که چگونگی ارتباط بین سه عامل اصلی مدارهای الکتریکی را توضیح می دهد و به افتخار جرج اهم به این نام خوانده می شود. بنابر قانون اهم :نسبت اختلاف پتانسیل الکتریکی دوسر رسانا به شدت جریانی که از آن عبور می کند همواره مقدار ثابتی است که به آن مقاومت رسانا می گویند.نیرویالکترو موتوریE.شدت جریانIومقاومتR سه جزء اصلی هستند بنا بر این می توان این رابطه را چنین نوشت:

I=E/R

بر همین اساس چنانچه اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت یک اهمی یک ولت باشد شدت جریان آن برابر یک آمپر خواهدبود . رابطه یا قانون اهم را می توان به سه صورت زیر نوشت و به کار برد:

E=IR                  I=E/R                           R=E/I

به عنوان مثال چنانچه مقاومت یک مدار 50 اهم و شدت جریان آن 2 آمپر باشد اختلاق پتانسیل این مدار باید 100 ولت باشد.

E=IR     2*50=100

بر اساس قانون اهم چنانچه اختلاف پتانسیل مدار 120 ولت باشد و مقاومت آن 30 اهم باشد شدت جریان 4 آمپر خواهد بود زیرا:

I=E/R                   120/30=4A

ویا چنانچه اختلاف پتانسیل مداری 240 ولت و شدت جریان آن 10 آمپر باشد مقاومت مدار 24 اهم خواهد بود زیرا:

R=E/I                240/10=24 

درقانون اهم فرمول E=IR به سادگی میتوان اعداد را جایگزین کرد بدون اینکه سردر گم شوید. اگر مجهول فرمول شما E باشد که کاملا مشخص است باید R و I را در هم ضرب نمایید تا جواب سوال را به دست آورید و اگر مجهول شما R باشد باید E را تقسیم بر I  نمایید تا مقدار مقاومت مورد نظر به دست آید و همچنین اگر مجهول I باشد بازهم باید E تقسیم بر مقاومت یا R شود تا جواب شدت جریان به دست آید. این ساده ترین شکل یک فرمول برای به دست آوردن سه آیتم مهم در الکترونیک می باشد.

توان تلف شده در مدار

چنانچه دو رابطه قانون اهم و توان را در هم آمیزیم می توانیم روابط دیگری نیز برای تعیین توان بنویسیم.اگر E برابر IR و P برابر IE باشدمی توانیم در رابطه قبل به جای E مقدار IR را قرار دهیم و در ایت صورت خواهیم داشت:

                   (P=IIR                 P=I(IR

این رابطه ای است که از آن برای تعیین توان تلف شده مدار به صورت گرما استفاده می شود. چنانچه را بزه 1 و 2 را داشته باشیم:

       (2)   I=E/R     (1)                                         P=IE

می توانیم در رابطه 2 به جای I قرار دهیم در این صورت خواهیم داشت:

P=EE/R 

بنابر این رابطه توان با توجه به قانون اهم به 3 صورت زیر قابل استفاده خواهد بود:

P=IE       P=EE/R         P=IIR

جریان مستقیم و متناوب و قانون اهم

همان گونه که پیش از این اشاذه شد جریان الکتریسیته یعنی جریان الکترون ها.هنگامی که موضوع حرکت و جریان مطرح می شودباید انتظار داشت که موضوع سمت یا جهت جریان نیز طرح شود. الکترون ها باید از سمتی که الکترون بیشتری دارد به سمتی که دچار کمبود الکترون است حرکت کنند تا وقتی که تعادل بین دو قسمت به وجود بیاید. در مدارهای الکتریکی همواره جهت حرکت الکترون ها از سمت منفی به سمت مثبت است و این درست عکس آن چیز هایی است که معمولا به صورت قرار دادی در مدار های الکتریکی پنداشته می شود. زیرا بنا به اشتباه رایج و البته ضروری همواره جهت جریان از سمت قطب مثبت به سمت قطب منفی ترسیم می شود.اما در واقع چنین نیست.

البته در نظر گرفتن جهت جریان از منفی به مثبت ویا برعکس آن از مثبت به منفی در قانون اهم تأثیری بر نتیجه کار ندارد.در شبکه های جریان مستقیم جهت حرکت الکترون ها و یا به عبارت دیگر قطب های مثبت و منفیهمواره ثابت هستند.اما درجریان متناوب محل قطب های مثبت و منفی مرتب تغییر می کند و در نتیجه در فواصل زمانی بسیار کوتاهی جهت حرکت الکترون ها نیز تغییر می کنند.این فواصل زمانی به قدری کوتاه است که حس کردن آن غیر ممکن است. مس توان گفت که یک لامپ متصل به شبکه متناوب 50 بار در ثانیه روشن و خاموش می شود.زیرا 50بار در ثانیه جهت جریان در آن تغییر می کند.اما به دلیل سرعت بالای این فرآیند ما قادر به درک و تشخیص بصری آن نیستیم. به همین دلیل در برق متناوب به اصطلاح جدیدی مانند فرکانس بر می خوریم.

فرکانسدر قانون اهم

وقتی می گوییم فرکانس برق متناوب شبکه ایران 50 هرتز است یعنی در این شبکه جهت جریان 50 بار در پانیه تغییر می کند.چنانچه این فرکانس بیشتر شود(( همانگونه که در شبکه برق بسیاری از کشور های جهان چنین است)) تعداد جهت تعویض جریان در واحد زمان افزایش می یابد.در برخی از کشور ها از جمله آمریکا فرکانس برق متناوب 60 هرتز است . تاثیر این تغییر جهت بر قانون اهم و عملکردتجهیزات الکتریکی از جمله موضوعاتی است که در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد. 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :